Algemene Voorwaarden SportparkUitje.nl

Tot stand gekomen op 27 februari 2015.

Algemene Voorwaarden SportparkUitje.nl, gevestigd aan De Laak 9, 4651ZP, te Steenbergen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62575783.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

SportparkUitje.nl:                                               SportparkUitje.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62575783.

Bedrijf:                                                                  De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                                          De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die SportparkUitje.nl voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                                             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                                                   Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:                                                     Elke overeenkomst gesloten tussen SportparkUitje.nl en de opdrachtgever.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen SportparkUitje.nl en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SportparkUitje.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden SportparkUitje.nl en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met SportparkUitje.nl zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Offertes zijn gedurende 6 weken geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
 3. SportparkUitje.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is SportparkUitje.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SportparkUitje.nl anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SportparkUitje.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van SportparkUitje.nl.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals vermeld in de offerte, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

 1. SportparkUitje.nl en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Zowel SportparkUitje.nl als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt SportparkUitje.nl de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SportparkUitje.nl zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal SportparkUitje.nl de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal SportparkUitje.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal SportparkUitje.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. SportparkUitje.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SportparkUitje.nl kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en SportparkUitje.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

 1. SportparkUitje.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. SportparkUitje.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. SportparkUitje.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SportparkUitje.nl het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is SportparkUitje.nl niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft SportparkUitje.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan SportparkUitje.nl.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft SportparkUitje.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Honorarium

 1. Het Honorarium bestaat uit het overeengekomen tarief per groepsuitje.
 2. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 3. Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van SportparkUitje.nl.
 5. Van alle bijkomende kosten zal SportparkUitje.nl tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging honorarium

 1. Indien SportparkUitje.nl bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is SportparkUitje.nl gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien SportparkUitje.nl het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SportparkUitje.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
  - de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  - SportparkUitje.nl alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  - bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. SportparkUitje.nl zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. SportparkUitje.nl zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de SportparkUitje.nl opgegeven termijn.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien SportparkUitje.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan SportparkUitje.nl heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever SportparkUitje.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij SportparkUitje.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat SportparkUitje.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat SportparkUitje.nl binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door SportparkUitje.nl aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden binnen 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Overeenkomst is pas definitief als betaling voldaan en ontvangen is op rekening van SportparkUitje.nl.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. SportparkUitje.nl en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van SportparkUitje.nl en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SportparkUitje.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SportparkUitje.nl, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft SportparkUitje.nl, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Sportparkuitje.nl pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat SportparkUitje.nl de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft SportparkUitje.nl het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is SportparkUitje.nl bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst SportparkUitje.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SportparkUitje.nl kan worden gevergd.
 3. SportparkUitje.nl behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is SportparkUitje.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is SportparkUitje.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  - na het sluiten van de Overeenkomst SportparkUitje.nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;\
  - door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SportparkUitje.nl kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SportparkUitje.nl kan worden gevergd;
  - de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  - de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  - de Opdrachtgever komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van SportparkUitje.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien SportparkUitje.nl de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is SportparkUitje.nl niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door SportparkUitje.nl geleden schade.

Artikel 16 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan SportparkUitje.nl of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SportparkUitje.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor SportparkUitje.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door SportparkUitje.nl in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. SportparkUitje.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat SportparkUitje.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. Zoals slecht weer wordt in het groepsuitje in overleg geannuleerd of waar mogelijk naar een alternatief gezocht (voor uw informatie de groepsuitjes vinden buiten plaats.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel SportparkUitje.nl als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt SportparkUitje.nl zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien SportparkUitje.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SportparkUitje.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Garanties

 1. SportparkUitje.nl garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 3. De garantie duurt gedurende de duur van het groepsuitje, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 4. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal SportparkUitje.nl, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel.
 5. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat SportparkUitje.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 7. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SportparkUitje.nl geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 18 Onderzoek

 1. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan SportparkUitje.nl gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking ervan aan SportparkUitje.nl gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever SportparkUitje.nl binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 6. Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. SportparkUitje.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van SportparkUitje.nl. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 1. De volgende regels c.q. bepalingen worden uitdrukkelijk geaccepteerd bij de aanschaf van de Diensten van SportparkUitje.nl.
  a. Deelname aan de groepsuitjes en evenementen van SportparkUitje.nl vinden plaats op eigen risico. Deelname is geheel op eigen risico, u dient als deelnemer zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering voor schade of ongevallen.
  b. Indien u met uw groepsuitje deelneemt aan het wegverkeer, dan is deze deelname aan het verkeer geheel op eigen risico.
  c. SportparkUitje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan het groepsuitje of evenement.
  d. Deelname aan de groepsuitjes / evenementen geschiedt op vrijwillige basis.
  e. SportparkUitje.nl is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigen eigendom of eigendom van derden.
  f. SportparkUitje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een defect of de ter beschikking gestelde materialen.
  g. Deelnemers zijn niet aansprakelijk voor schade aan de door de SportparkUitje.nl organisatie beschikbaar gestelde materialen, behalve als deze schade ontstaat door opzet en/of onverantwoord gedrag.
 2. SportparkUitje.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. SportparkUitje.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SportparkUitje.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SportparkUitje.nl kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SportparkUitje.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. SportparkUitje.nl is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 6. Indien SportparkUitje.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SportparkUitje.nl beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door SportparkUitje.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat SportparkUitje.nl overeenkomstig de verzekering draagt
 7. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor SportparkUitje.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan SportparkUitje.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SportparkUitje.nl vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart SportparkUitje.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien SportparkUitje.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SportparkUitje.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van SportparkUitje.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens SportparkUitje.nl en de door SportparkUitje.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22 Intellectuele eigendom

 1. SportparkUitje.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. SportparkUitje.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan SportparkUitje.nl verstrekt, zal SportparkUitje.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. SportparkUitje.nl handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. SportparkUitje.nl zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan SportparkUitje.nl informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die SportparkUitje.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. SportparkUitje.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. SportparkUitje.nl mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is SportparkUitje.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. SportparkUitje.nl zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak SportparkUitje.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en SportparkUitje.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SportparkUitje.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 11. De Opdrachtgever gaat akkoord dat SportparkUitje.nl de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.
 12. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 13. Alle beeldmaterialen die tijdens het uitje gemaakt worden door SportpartkUitje.nl mag worden gebruikt als promotiemateriaal, tenzij de Wederpartij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 14. SportparkUitje.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 22 Annulering

 1. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 
 2. In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:
 • 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
 • 4 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
 • 1 week voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 weken voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;
 • 1 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;

3. In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen

 

Artikel 23 Deelname

 1. SportparkUitje behoud zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan de voorwaarden houden tussentijds uit te sluiten van deelname.
 2. Deelnemers dienen niet onder invloed zijn van alcohol of andere verdovende middelen.
 3. Deelnemers dienen de eigen verklaring te hebben gelezen en te hebben ondertekenend.
 4.  Indien het groepsuitje / evenement plaats vindt buiten de sportaccommodatie dienen de deelnemers de geldende verkeersregels in acht te nemen.
 5.  Indien het groepsuitje / evenement plaats vindt op de sportaccommodatie van de sportvereniging dienen de deelnemers de geldende huisregels in acht te nemen.
 6.  Deelnemers dienen de instructies van de organisatie op te volgen.
 7. Deelnemers zijn vrij om deelname op elk moment te beëindigen.
 8. Alle schade ontstaan door onverantwoord gedrag van een deelnemer zal SportparkUitje.nl op de deelnemer verhalen

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

 1. SportparkUitje.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. SportparkUitje.nl zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SportparkUitje.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 26 Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 62575783.

Contact

Post en bezoekadres:
De Laak 9
4651 ZP Steenbergen NB
(bezoek alleen op afspraak)


T: 06- 533 351 57
E: info@sportparkuitje.nl
W: www.sportparkuitje.nl